bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacje niepublikowane w BIP

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Zapisy ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198) nakładają na organy administracji publicznej w tym biblioteki obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.

Wyjątkami są:

  • informacje niejawne
  • informacje naruszające prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Należy zauważyć iż ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne lub mających związek z pełnieniem tych funkcji. Osoba fizyczna lub przedsiębiorca mogą dobrowolnie zrezygnować z przysługującego im prawa do nieujawniania informacji ich dotyczących.
  • ochronna innych tajemnic ustawowo chronionych

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej
  • wglądu do dokumentów urzędowych
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu
  • informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać pod adresem biblioteki:

Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce
ul. Długa 18 bl. 14
05-220 Zielonka

adres e-mail: mbp_ziel@onet.euOpublikował: Agnieszka Wiejak
Publikacja dnia: 17.08.2014
Podpisał: Agnieszka Wiejak
Dokument z dnia: 08.08.2014
Dokument oglądany razy: 732